سامانه سما +
جذب و بكارگيري نيروي انساني
بررسی اصالت مدارک
بررسی کد اصالت
کد اصالت
کد اصالت در سمت چپ و پایین مدارک درج شده است.
 
کد تصویر